Huurvoorwaarden

Gebruik

Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (afh van afmetingen kasteel, zie bijgevoegde gebruikershandleiding). Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten. Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene. Binnen de groot stad Hoogstraten wordt het gratis geleverd. De gehuurde attractie wordt voor u opgesteld op de overeengekomen datum, tijd en plaats. Niet met schoenen of andere scherpe voorwerpen of eten het springkasteel betreden.

Ongevallen

Het is niet toegelaten over de muren te klimmen of te hangen, wegens gevaar om uit het toestel te tuimelen. BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN: HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het toch afgelaten moet worden, dan dienen volgende maatregelen in acht te worden genomen: water even laten aflopen; aflaten, torens en muren naar binnen duwen; in twee vouwen; enkel het stopcontact moet tegen de regen beschermd worden (met plastiek zak of spatwaterdichte box). De motor nooit afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt hij. Hij is bestemd tegen water De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor) Bij te slechte weersverwachtingen kan de verhuurder het huurcontract verbreken zonder verdere kosten. Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook.vel.

Facturatie

Bij in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen. Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopende contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goedren blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd. Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.vel.